Политика за поверителност

1. Данни за администратора. Основни положения.

Рали Митрева Консулт 88 ЕООД с ЕИК 206180347, със седалище и адрес на управление гр. Кюстендил, ул. Чаталджа № 11, е администратор на лични данни и отговаря за спазването на разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО), като Рали Митрева Консулт 88 ЕООД е наричана по-долу Администратор.

Лични данни са всички данни, които се отнасят лично за потребителя/субекта и са получени от него. Администраторът зачита неприкосновеността на личния живот на субектите, от които са получили лични данни и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни.

Целта на тази Информация за защита на личните данни е да информира какви лични данни се събират, как се използват, с кого може да се споделят, какви права и решения имате относно използването на вашите лични данни и как можете да ги прегледате и промените.

2. Правно основание за обработване. Цели на обработването. Принципи.

Администраторът обработва лични данни само ако са абсолютно необходими. Целите за обработване и правните основания са

а) За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения (основание по чл. 6, т. 1, б. „б“ от Общия регламент относно защитата на данните;
б) За изпълнение на нормативни задължения, приложими спрямо Администраторът (основание по чл. 6, т. 1, б. „в“ от Общия регламент относно защитата на данните); и
в) С изричното съгласие на субекта да предостави данните за една или повече конкретно определени цели (на основание по чл. 6, т. 1, б. „а“ и чл. 7 от Общия регламент относно защитата на данните). Гореописаните цели могат да включват:
• регистрация в сайта ralimitreva.com , с цел активация на профил с достъп до предложените тренировки след заплащане по банков път за съответния период, както и за да може идентифицираното лице да може да направи резервация за тренировка на живо в съответната зала.
• получаване на имейли или съобщения във viber или messenger, с които да бъдат информирани за статуса на профила - платен/активен или неплатен/неактивен и съответно обсъждане на по-нататъшни действия и/или други свързани с тренировките и услугите въпроси
• маркетинг (пазарно поведение, насочено към клиента), в т.ч. изпращане на информация за събития, обучения и публикации, както и публикуване на снимки в социалните мрежи от проведени тренировки (индивидуални или групови);

Когато личните данни се предоставят на правно основание „изрично съгласие“, на основание по чл. 6, т. 1, б. „а“ и чл. 7 от Общия регламент относно защитата на данните, предоставянето на личните данни за тази цел не е задължително и може да е по електронен път. Липсата на съгласие може да доведе до невъзможност за Администратора да отговори по направено запитване, до отказ за сключване на договор или до прекратяването на такъв.

Рали Митрева Консулт 88 като администратор на лични данни спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
• ограничение на целите на обработване;
• съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
• точност и актуалност на данните;
• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
• цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

3. Обработване на личните данни
Рали Митрева Консулт 88 като Администратор извършва следните операции и обработва личните данни за следните цели:
• създаване на профил и регистрация в сайта ralimitreva.com – целта на тази операция е идентифициране на лицето, за да му бъде предоставена съответната услуга - достъп до онлайн тренировки или запазване на място за тренировки в зала.
• обработка на плащане за услуга и счетоводно отчитане – целта на тази операция е осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводството;
• индивидуализиращи данни (напр. име, електронна поща, телефон и др.) – за целите на пазарно поведение, насочено към отделното лице), в т.ч. изпращане на информация за събития, обучения и публикации, както и публикуване на снимки в социалните мрежи от проведени тренировки (индивидуални или групови);
• проследяване на вид и срок на използваните услуги - за целите на маркетинга, в т.ч. изпращане на информация за събития, обучения и публикации, както и с оглед изпълнението на договор
• данни, когато са необходими за сключване и изпълнение на договор или преддоговорни отношения или са нормативно изисквани;
• ползваме „бисквитки“, съобразно политиката ни за „бисквитки“, която е налична на сайта ralimitreva.com;
• Профил на събитието. Aко участвате на тренировка или друго събитие на Рали Митрева Консулт 88, то тя може да публикува с ваше съгласие ваша снимка в сайта, във Facebook или друга социална мрежа за целите на публикации относно събитието.

4. Получатели и категории получатели на лични данни:

В случаите на обработване на лични данни на основание „изрично съгласие“ или „изпълннеие на договор“ Администраториът използва услугите на лица, обработващи лични данни, за целите на обработване. Обработващите лични данни обработват данните по възлагане от Администратора и са задължени да спазват действащите разпоредби за защита на личните данни. Всички лица, обработващи лични данни, са внимателно избрани и имат достъп само до лични данни, необходими за предоставянето на услугите, до степента и периода от време, които се изискват, или до степента, до която субекта на лични данни се е съгласил с обработката и използването на данните.

Рали Митрева Консулт 88 не предоставя лични данни на лица извън Европейския съюз.

5. Срок за съхранение

Получените лични данни се съхраняват за следните срокове:
• за срок от 5 години – когато личните данни са получени в целите на изпълнение на договори или преддоговорни отношения. Срокът от 5 години започва да тече от по-късната от двете дати: датата кореспонденция по евентуално сключване на договор или датата на изпълнение на договор
• за съответния нормативно определен срок – ако личните данни се събират и обработват на основание изпълнение на нормативно задължение от Рали Митрева Консулт 88;
• за срок от 3 (три) години – когато личните данни са получени за маркетинг цели, в т.ч. изпращане на информация за събития, обучения и публикации, както и публикуване на снимки в социалните мрежи от проведени тренировки (индивидуални или групови)

6. Сигурност на данните

Администраторът предприема технически и организационни мерки за сигурност за възможно най-всеобхватна защита на личните данни от нежелан достъп. Наред с осигуряването на работната среда, се използва процедура за криптиране в някои области, за да се предотврати злоупотреба с данните от трети лица. Сигурността на данните се съобразява със съответното актуално ниво на технологиите. Полагат се всички разумни усилия, за защита на вашата лична информация.

7. Права на субектите на лични данни

7.1 Право на информация
Имате право по всяко време да изисквате от Администраторът информация за съхраняваните за вас данни, както и за техния произход, получатели или категории получатели, на които те се предават, и целта на съхранението.
7.2 Право на оттегляне
Ако сте дали съгласие за използване на вашите данни, можете да го оттеглите по всяко време с действие занапред, без да посочвате причини.
7.3 Право на корекция
Ако вашите данни, съхранявани от Рали Митрева Консулт 88, не са правилни, можете по всяко време да поискате от нас да ги коригираме.
7.4 Право на изтриване и блокиране
Имате право на изтриване и блокиране на вашите лични данни, които Рали Митрева Консулт 88 съхранява. Изтриването може да бъде извършено по всяко време като се свържете Администраторът. В общия случай вашите данни се изтриват незабавно, най-късно 30 дни след упражняване на това право като субект на данните. Ако изтриването противоречи на законови, договорни или наказателно-правни или търговско-правни задължения за съхранение или други уредени в закона причини, вместо изтриване може да се извърши само блокиране на вашите данни. След изтриването на вашите данни повече не е възможно тяхното възстановяване.
7.5. Право на преносимост на данните
Ако изискате от нас вашите лични данни, ние ще предадем или прехвърлим данните на вас или друг администратор в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Ще извършим пряко прехвърляне на данните, само ако това е технически осъществимо.
7.6 Право на възражение
Имате право по всяко време и без да посочвате причини да възразите срещу обработката на базата на съгласие, в т.ч. когато данни се обработват за целите на маркетинга.
7.7 Разширени права по отношение на автоматизирано обработване на данни, включващо профилиране.
Рали Митрева Консулт 88 не извършва автоматизирано обработване на данни, включващо профилиране. Независимо от горното, по отношение на автоматизирано обработване на данни, включващо профилиране, наред с горепосочените права Вие имате допълнително право да поискате човешка намеса от страна на администратора, право да оспорите решението и право да изложите гледната си точка.
7.8 Контакт (за упражняване на вашите права като субект на данните)
При осъществяване на контакт с Администраторът Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или по пощата на адрес: Рали Митрева Консулт 88 ЕООД с ЕИК 206180347 , със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Чаталджа № 11, съобщените данни (в т.ч. е-мейл адрес, име и телефонен номер, ако имa) се съхраняват от нас, за да отговорим на вашите въпросите и да се отзовем на вашия случай. Ще изтрием запазените във връзка с това данни, след като съхранението повече не е необходимо или ще ограничим обработката, ако има законови задължения за съхранение.
7.9 Право на жалба
При оплаквания имате право да подадете жалба срещу обработката на лични данни пред компетентния контролен орган, ако считате, че са нарушени права за защита на личните данни.

8. Използване на сайта на ralimitreva.com от деца.

Администраторът не възнамерява уеб сайтът или други услуги да бъдат използвани от никого на възраст под 18 години. Ако сте родител или настойник и смятате, че може да сме събрали информация за дете, моля, пишете на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

9. Компетентен надзорен орган

Компетентен надзорен орган е Комисия за защита на личните данни, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет адрес www.cpdp.bg, тел. 02 915 3 518

 

--------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------
Rali Mitreva01Rali Mitreva02Проект BG05M9OP001-1.054-0186 ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС НА РАЛИ МИТРЕВА КОНСУЛТ 88 ЕООД,
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Рали Митрева Консулт 88“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Image
— Адрес

Град Кюстендил
Зала по аеробика - СК Осогово,
бул. "Цар Освободител" 19
Зала "Баланс" / Технополис,
ул. "Гюешевско шосе" 5

ПОСЛЕДВАЙ МЕ

Image
Image
Image

Всички текстове, видеоклипове и рецепти са собственост на ralimitreva.com, ако не е указано друго. Нито една част от този сайт и неговото съдържание не могат да бъдат използвани без изричното съгласие на автора. Всички права запазени. Изработка на уеб сайт от М-Дизайн +.